(tekst jednolity)

1. Uchwała ws. uchwalenia statutu Osiedla

(odrębne dla każdego Osiedla)

2. Uchwała Nr XI/250/2011 z dnia 31 maja 2011 r.

3. Uchwała Nr XXXIII/655/2012 z dnia 29 maja 2012 r.

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

OSIEDLA  MIASTA  RZESZOWA

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

Osiedle Miasta Rzeszowa, zwane dalej „Osiedlem”, jest samorządową jednostką pomocniczą Miasta Rzeszowa.

 

§ 2

 

Statuty Osiedli zostały uchwalone: Uchwałą Nr XL/156/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/157/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/158/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/159/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/160/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/161/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/162/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/163/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/164/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/165/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/166/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/167/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/168/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/169/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/170/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/172/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/173/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/174/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/175/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/176/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/177/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/178/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XL/179/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr LVIII/123/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2006 r., Uchwałą Nr LVIII/124/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2006 r., Uchwałą Nr XXXV/575/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 czerwca 2008 r., Uchwałą Nr L/825/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 lutego 2009 r., Uchwałą Nr LXXII/1210/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 marca 2010 r., Uchwałą Nr LXXII/1211/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 marca 2010 r.

 

II. Organizacja i zakres działania Osiedla.

 

§ 3

 

Osiedle podejmuje działania poprzez swoje organy.

 

§ 4

 

1. Organem stanowiącym Osiedla jest Rada Osiedla, zwana dalej „Radą”.

2. W skład Rady wchodzą członkowie, wybrani przez mieszkańców Osiedla w liczbie ustalonej według zasad określonych w art. 17 ustawy o samorządzie gminnym.

 

§ 5

 

1. Organem wykonawczym Osiedla jest Zarząd Osiedla, zwany dalej „Zarządem”.

2. Zarząd wybiera Rada spośród swoich członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada w odrębnej uchwale.

 

§ 6

 

Przewodniczący Rady jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu.

 

§ 7

 

Dla usprawnienia trybu swojej pracy Rada może uchwalić Regulamin Rady.

 

§ 8

 

Do wyłącznej właściwości Rady należy podejmowanie uchwał wyrażających opinie w sprawach przekazywanych przez organy Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa, a także inne organy i podmioty, w sprawach dotyczących Osiedla.

 

§ 9

 

Zadaniem Zarządu jest organizowanie prac organów Osiedla, a w szczególności gospodarowanie środkami finansowymi, zapisanymi w budżecie Miasta, będącymi w dyspozycji Osiedla.

 

§ 10

 

1. Rada spośród swoich członków może wybierać komisje stałe i doraźne. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza Rady, w liczbie nie przekraczającej  połowy składu komisji.

2. Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 11

 

Posiedzenia organów Osiedla odbywają się stosownie do potrzeb, z tym że nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 12

 

1. Posiedzenia organów Osiedla zwołuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Porządek obrad przedstawia prowadzący posiedzenie. Każdy członek organu  Osiedla może zgłosić umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku  obrad. Wniosek taki poddaje

    się pod głosowanie.

 

§ 13

 

Uchwały organów Osiedla zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu.

 

§ 14

 

1. Postanowienia organów Osiedla zapadają w formie uchwał.

2. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 8 Rada podejmuje w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie  uważa się za brak

    stanowiska w sprawie.

 

§ 15

 

1. Uchwały organów Osiedla winny zawierać :

1) numer i datę podjęcia.

2) nazwę organu podejmującego uchwałę,

3) merytoryczną regulację.

2. Uchwały podpisuje przewodniczący organu, który podjął uchwałę.

 

 

§ 16

 

Z posiedzeń organów Osiedla sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

 

§ 17

 

Komisje zarówno stałe jak i doraźne, działają w sposób i w zakresie ustalonym przez Radę.

 

§ 18

 

Do zakresu działania Osiedla należy dbałość o zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.

 

§ 19

 

Działania Rady obejmują w szczególności:

1.     Organizowanie i inicjowanie działań i przedsięwzięć organów miasta we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań miasta.

2.     Propagowanie zasad współżycia społecznego oraz dbałość o mienie będące w użytkowaniu mieszkańców osiedla.

3.     Współpracę i współdziałanie z właściwymi miejskimi instytucjami
       w zakresie:

1)    podejmowania działań mających na celu utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeństwa publicznego,

2)    ochrony środowiska,

3)    przeprowadzania akcji i konkursów mających na celu rozwój i upiększanie osiedla,

4)    organizowania bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie osiedla (placów zabaw, boisk itp.),

5)    wspierania, organizowania i rozwijania różnych form działalności społecznej, kulturalnej i sportowej na osiedlu, w tym organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy i aktywny tryb życia,

6)    organizowania różnych form pomocy społecznej, w tym pomocy sąsiedzkiej.

4.     Opiniowanie spraw dotyczących osiedla, a w szczególności:

1)    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla, a także ich zmian,

2)    zmiany nazw ulic oraz wprowadzenia nowych nazw na terenie osiedla,

3)    innych projektów uchwał przekazywanych do zaopiniowania.

5.     Występowanie z wnioskami do organów miasta w sprawach:

1)    zarządzania i korzystania z mienia komunalnego przekazanego osiedlu,

2)    określania przeznaczenia środków z budżetu miasta na realizację zadań osiedla,

3)    określania priorytetów realizacji zadań na terenie osiedla.

6.     Podejmowanie inicjatyw i występowanie z wnioskami do organów miasta w sprawach dotyczących osiedla, a w szczególności:

1)    rozwoju i upiększania osiedla,

2)    utrzymania porządku na terenie osiedla,

3)    dróg, placów i lokalizacji miejsc parkingowych na terenie osiedla,

4)    przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji usług na działalność, która może być uciążliwa dla mieszkańców,

5)    prac remontowo – inwestycyjnych na terenie osiedla.

7.     Udział w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych.

8.     Przekazywanie przez Przewodniczącego Rady wniosków, stanowisk i opinii zgłaszanych przez mieszkańców organom miasta.

9.     W przypadku nieuwzględnienia opinii i wniosków Rady, powinno być pisemne wyjaśnienie przyczyny ich nieuwzględnienia”.

 

§ 20

 

Osiedle, poprzez swoje organy winno współpracować z radnymi ze swojego terenu, organizując spotkania mieszkańców z radnymi oraz dyżury radnych.

 

III. Zasady i tryb wyborów organów Osiedla.

 

§ 21

 

1. Mieszkańcy Osiedla  na zasadach i w trybie niżej określonym przeprowadzają  wybory do Rady.

2. Wybory odbywają się na zebraniu mieszkańców Osiedla w miejscu i terminie określonym przez Radę Miasta Rzeszowa.

3. Wybory organizuje i przeprowadza Urząd Miasta we współpracy z radnymi z  terenu Osiedla, w którym odbywają się wybory oraz Zarządem ustępującej Rady.

 

§ 22

 

1. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczyło w nich co najmniej 100 mieszkańców Osiedla. Dla Osiedla Miłocin będzie to odpowiednio co najmniej 45 mieszkańców Osiedla.

2. Jeżeli z powodu niedostatecznej frekwencji wybory w pierwszym terminie nie odbyły się, nie później niż po 60 dniach przeprowadza się wybory w drugim  terminie. W takim przypadku 

    do ważności wyborów niezbędna jest obecność co  najmniej 60 mieszkańców osiedla”. Dla Osiedla Miłocin będzie to odpowiednio co  najmniej 30 mieszkańców Osiedla.

3. W razie niedokonania wyboru Rady, Rada Miasta może zarządzić  przeprowadzenie wyborów ponownych .

4.  Na pisemny wniosek podpisany przez uprawnionych do głosowania mieszkańców  Osiedla w liczbie określonej w ust. 1, złożony nie wcześniej niż po upływie 6  miesięcy od poprzedniego

     zebrania wyborczego, Rada Miasta zarządza kolejne wybory Rady. Dla ważności tak zorganizowanych wyborów musi być również spełniony wymóg wynikający z ust. 1.

5. Inicjatorzy zbierania podpisów pod wnioskiem są zobowiązani zawiadomić Radę Miasta o swoim zamiarze i dostarczyć podpisy w wymaganej ilości, w terminie do   dwóch miesięcy

    od dnia zawiadomienia.

 

§ 23

 

1. Wybory do Rady są powszechne – prawo wybierania ma każda osoba   zamieszkała na terenie Osiedla, która w dniu wyborów ma ukończone 18 lat.

2.  W razie wątpliwości co do zamieszkiwania na Osiedlu, przed przystąpieniem do  głosowania wyborca okazuje komisji wyborczej, zwanej dalej "Komisją", dokument   stwierdzający jego tożsamość.

3.  W przypadku wątpliwości co do faktu zamieszkiwania wyborcy na terenie danego Osiedla, wyborca, na żądanie komisji, winien powołać się na   świadectwo dwóch wiarygodnych osób znanych komisji.

4. Wybranym w skład Rady może być każdy mieszkaniec Rzeszowa, który w dniu  wyborów ma ukończone  18 lat.

 

§ 24

 

1. Wybory są równe  -  wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach.

2. Wybory są bezpośrednie  -  wyborcy wybierają bezpośrednio spośród kandydatów  zgłoszonych w Osiedlu.

3. Zgłaszanie kandydatów odbywa się na zebraniu wyborczym

 

§ 25

 

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej.

 

 

§ 26

 

1. Wybory członków Zarządu odbywają się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników  wyborów Rady.

2. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący, wybierany przez Radę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Rada  wybiera również co najmniej jednego

    Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i  pozostałych Członków Zarządu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów,  w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

3.  W razie niewybrania Przewodniczącego lub Zarządu w terminie jednego miesiąca  od dnia wyboru Rady, Rada ulega rozwiązaniu, a Rada Miasta zarządza  ponowne wybory.

 

§ 27

 

1. Wybory do Rady zarządza Rada Miasta, określając datę i miejsce  przeprowadzenia wyborów.

2.  Uchwała  ta winna być ogłoszona poprzez rozplakatowanie co najmniej na 14 dni  przed datą wyborów Rady.

3.  Kadencja organów Osiedla upływa z dniem odbycia zwołania pierwszego w nowej  kadencji Rady Miasta zebrania wyborczego w danym Osiedlu.

 

§ 28

 

 1. Wybory do Rady przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: radny wskazany  przez komisję Rady właściwą do współpracy z samorządami osiedlowymi,  przedstawiciel Urzędu

     Miasta oraz co najmniej jeden przedstawiciel mieszkańców osiedla wybrany w głosowaniu jawnym.

2.  Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do Rady.

 

§ 29

 

Do zadań Komisji należy:

          1.  Stwierdzenie, że zebranie jest władne przeprowadzić ważne wybory.

          2.  Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Rady.

           3.  Przeprowadzanie głosowania.

           4.  Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania.

           5.  Sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania.

           6.  Powiadomienie Rady Miasta o wynikach głosowania.

 

§ 30

 

Osoby wchodzące w skład Komisji pełnią swe funkcje społecznie.

 

§ 31

 

1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miasta.

2. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

 

§ 32

 

1. Nie ogranicza się liczby kandydatów zgłaszanych przez wyborców.

2. Osoba kandydująca do Rady winna - osobiście  lub na piśmie - wyrazić na to zgodę.

3. Komisja akceptuje listę osób, biorących udział w głosowaniu.

 

§ 33

 

1. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i zakreśla kółkiem numer, przy którym umieszczony jest kandydat, bądź kandydaci, na których głosuje.

2. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca zakreślił - w sposób ustalony w   ust. 1 - co najmniej jedną osobę, ale nie więcej niż liczba wybieranych członków Rady.

3.  Nieważne    głosy  oddane  na  kartach do głosowania innych, niż określone w  § 31 ust. 1.

 

§ 34

 

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, ale nie mniej niż 5.

 

§ 35

 

Komisja, niezwłocznie po zakończeniu głosowania, sporządza protokół i przekazuje go do Biura Rady Miasta Rzeszowa. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji.

 

§ 36

 

1.  Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje na skutek:

     1) śmierci,

     2) zrzeczenia się mandatu,

     3) utraty prawa wybieralności,

     4) odwołania.

2. Odwołanie członka Rady może być dokonane na wniosek Rady lub Zarządu Osiedla  i dotyczy osoby, która:

     1)uchyla się od udziału w pracach Rady,

     2)została skazana prawomocnym wyrokiem sądu,

     3)swoim zachowaniem budzi nieufność wyborców, nadużywa uprawnień związanych z pełnioną funkcją, bądź działa na szkodę Osiedla.

3. Wygaśnięcie mandatu na skutek odwołania stwierdzają na wspólnym posiedzeniu właściwe merytorycznie komisje Rady Miasta. Od decyzji komisji przysługuje w  terminie jednego miesiąca

    odwołanie do Rady Miasta, której decyzja jest ostateczna.

 

§ 37

 

1.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, w jego miejsce wstępuje  osoba, która w wyborach do Rady uzyskała największą liczbę głosów i która  wyrazi na to zgodę.

     Przy równej liczbie głosów o pierwszeństwie decyduje losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Zarządu w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

     Zastrzeżenie z § 14  stosuje się odpowiednio.

2.  Jeżeli obsadzenie mandatów w trybie określonym w ust. 1 nie jest możliwe, Rada  Osiedla może zarządzić wybory uzupełniające.

3.  Wybory uzupełniające muszą być przeprowadzone, jeżeli liczba członków Rady  zmniejszyła się poniżej  2/3 jej ustawowego składu. W takim przypadku wybory  uzupełniające zarządza

     Rada lub Rada Miasta.

4. O terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia się mieszkańców Osiedla co najmniej na 14 dni przed datą wyborów.

5.  Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy § 22 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu.

6.  Jeżeli, pomimo przeprowadzenia wyborów uzupełniających, liczebność Rady nie  przekroczyła 3/4 jej ustawowego składu, Rada ulega rozwiązaniu.

 

§ 38

 

1.  Odwołanie Rady w trakcie kadencji może nastąpić przez Radę Miasta na wniosek podpisany przez co najmniej 15 % wyborców.

2.  Wzór listy osób popierających wniosek o odwołanie Rady stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Inicjatorzy zbierania podpisów pod wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 są  zobowiązani zawiadomić Radę Miasta o swoim zamiarze i dostarczyć podpisy w  wymaganej ilości, w terminie

    do 60 dni od daty zawiadomienia Rady Miasta.

4. Rada Miasta zawiadamia Radę Osiedla, której dotyczy wniosek o odwołanie, o  złożeniu wymaganej ilości podpisów. Wówczas Rada Osiedla na podstawie analizy dostarczonych list, może

    w terminie 14 dni od jej zawiadomienia zgłosić  zastrzeżenia do ich wiarygodności.

5. Zastrzeżenia rozpatrują na wspólnym posiedzeniu komisje, o których mowa w  § 41 i § 43 niniejszego Statutu. O terminie posiedzenia z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem zawiadamiani są

    przedstawiciele wnioskodawców i Rada Osiedla. 

6. Jeżeli ilość poprawnie złożonych podpisów jest mniejsza niż to wynika z ust. 1,  komisje odrzucają wniosek o odwołanie Rady.

7. Ponowny wniosek o odwołanie Rady może być złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od posiedzenia Komisji.

8. Prawomocny wniosek o odwołanie Rady jest kierowany do Rady Miasta, która na  najbliższym posiedzeniu odwołuje Radę i wyznacza miejsce oraz termin ponownych wyborów Rady. 

 

 

IV. Zakres kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Osiedla.

 

§ 39

 

Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta Rzeszowa, zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 40

 

Obsługę finansowo-księgową w zakresie dysponowania środkami finansowymi Osiedla prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa, zaś nadzór Skarbnik Miasta Rzeszowa.

 

 

V. Postanowienia końcowe.

 

§ 41

 

Osiedle poprzez swoje organy współpracuje z Radą Miasta za pośrednictwem Komisji odpowiedzialnej za współpracę z samorządami osiedlowymi.

 

 

§ 42

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie, w szczególności przepisy :

           1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

           2. Statut Miasta Rzeszowa.

 

§ 43

 

Wątpliwości na tle stosowania niniejszego Statutu rozstrzygają stosowne Komisje Rady Miasta w trybie i na zasadach ustalonych dla prac tych Komisji.

 

§ 44

 

Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

                                                                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                                                                   Rady Miasta Rzeszowa

 

                                                                                                                                                                           Andrzej Dec

 


Powrót